Zawarcie umowy o pracę

Umowa o pracę jest zawierana pomiędzy stronami, tj. pracownikiem oraz pracodawcą i na jej podstawie można mówić o zawarciu stosunku pracy. Jeżeli umowa o praca została skutecznie zawarta, to wówczas w stosunkach pomiędzy stronami obowiązywać będą przepisy kodeksu pracy. Co do zasady, umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, aczkolwiek przepisy ustawa nie przewidują jakiejkolwiek sankcji za brak zachowania powyższej formy.

Rozwiązanie umowy o pracę

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż istotą umowy o pracę jest to, że można ją rozwiązać. Zgodnie z aktualnie obowiązującym brzmieniem kodeksu pracy, możemy wyróżnić trzy różne sytuacje, kiedy to do rozwiązania umowy o pracę dojdzie. Po pierwsze, umowa o pracę może być rozwiązana za wypowiedzeniem. W tym przypadku umowa o pracę zostanie rozwiązana wraz z upływem okresu wypowiedzenia, jaki został ustalony w treści umowy łączącej strony lub terminu ustawowego (uzależnionego od czasu pracy u danego pracodawcy). A contrario, umowa o pracę może być również rozwiązana bez wypowiedzenia. Oczywiście, ustawa przewiduje również trzecią sytuację, w której do rozwiązania umowy o pracę dochodzi na podstawie porozumienia stron.

Co powinno zawierać się w wypowiedzeniu umowy o pracę?

W tym miejscu wskazać należy, iż wypowiedzieć umowę o pracę może zarówno pracodawca, jak i pracownik. Jest to zatem uprawnienie obustronne. W jaki sposób do wypowiedzenia dochodzi? Otóż, jedna ze stron umowy o pracę składa drugiej ze stron pismo, w której przedmiotową umowę wypowiada. co powinna zatem znaleźć się w takim piśmie z punktu widzenia pracownika wypowiadającego taką umowę? Po pierwsze, należy oznaczyć datę oraz miejsce sporządzenia pisma. Jest to bardzo ważne, bowiem pismo datowane ma moc dowodową. Ponadto, wpisać należy również dane pracownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie można jeszcze podać adres mailowy oraz telefon).

Następnie, w sposób prawidłowy oznaczyć należy pracodawcę tj. ze wskazaniem jego siedziby, możliwe jest jeszcze wyodrębnienie numeru NIP lub też numeru KRS. W treści wypowiedzenia należy wskazać jaką umowę wypowiadamy, tj. kiedy ta umowa została zawarta, na jakie stanowisko pracy. Ponadto, istotnym elementem wypowiedzenia umowy o pracę będzie precyzyjne opisanie przez pracownika czy umowę wypowiada z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czy też bez. Na samym dole powinien widnieć własnoręczny podpis pracownika, która składa wypowiedzenie pracodawcy. Pismo bez podpisu nie powoduje skutków prawnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here