W obecnych realiach niskich stóp procentowych NBP oraz coraz wyższej inflacji tradycyjne sposoby inwestowania pieniędzy przeważnie okazują się niezbyt efektywne. Wystarczy rzut oka na ofertę lokat bankowych lub nawet Obligacji Skarbu Państwa, aby przekonać się, że oprocentowanie często z ledwością jest w stanie zrównoważyć inflację. A przecież od zysków trzeba odjąć jeszcze podatek Belki. W ten sposób okazuje się, że lokowania kapitału w lokaty lub OSP nie tylko nie może być uznawane za inwestycję, ale nie jest w stanie nawet efektywnie spełniać funkcji ochrony kapitału.

Nic więc dziwnego, że coraz większa liczba konsumentów kieruje swoją uwagę w stronę rozwiązań alternatywnych. Niektóre z nich oczywiście odznaczają się wysoką stopą ryzyka a ponadto co do zasady wymagają posiadania dość obszernej wiedzy z zakresu finansów. Dotyczy to przede wszystkim inwestowania w akcje giełdowe czy popularne obecnie kryptowaluty. Dostępne są jednak również rozwiązania o charakterze pośrednim, które z jednej strony oferują wyższy zysk niż np. lokata w banku, zaś z drugiej strony nie cechują się przesadnie wysokim ryzykiem. Mowa tutaj rzecz jasna o otwartych funduszach inwestycyjnych.

Fundusze inwestycyjne jako alternatywa dla lokat i obligacji

Klienci często są przeświadczeni, że wszelkie formy lokowania kapitału nie będące lokatami lub obligacjami skarbowymi niejako „z definicji” wymagają dysponowania określoną wiedzą inwestycyjną. Nie jest to podejście zupełnie uzasadnione. Warto przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że oferta funduszy inwestycyjnych jest naprawdę wysoce zróżnicowana. Klient znajdzie w jej spektrum zarówno rozwiązania o wysokiej stopie ryzyka (fundusze akcyjne), jak też instrumenty dedykowane właśnie tym inwestorom, którzy są zainteresowani możliwie jak najbardziej bezpieczną inwestycją.

W tym ostatnim zakresie należy wyróżnić przede wszystkim fundusze stabilnego wzrostu, fundusze papierów dłużnych oraz niektóre fundusze mieszane. Co cechuje wszystkie te instrumenty? Ogromną większość struktury portfela inwestycyjnego zajmują bezpieczne inwestycje. Fundusz lokuje więc np. 90% środków w obligacje skarbowe lub lokaty. Jedynie pozostałe 10% może być lokowane w bardziej ryzykowne aktywa. Ten model działania z jednej strony zapewnia efektywną ochronę kapitału, zaś z drugiej strony daje szanse na osiąganie zysków w skali 4-7% rocznie.

Należy przy tym pamiętać, że żadne rzetelne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie gwarantuje zysków z inwestycji. To właśnie z tego powodu tak istotne znaczenie ma nie tylko wybór samego funduszu, ale również TFI, w ramach którego będziemy inwestować nasz kapitał.

Czym należy się kierować przy wyborze funduszu inwestycyjnego?

W pierwszej kolejności warto sprawdzić renomę oraz efektywność interesującego nasz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Dlaczego jest to tak istotne? Zyski osiągane przez dany fundusz to bowiem nie tylko kwestia struktury portfela, ale również umiejętności i kompetencji specjalistów zarządzających inwestycją. Wyraźnie widać to kiedy porównujemy zyski osiągane przez fundusze o niemal identycznej strukturze, ale prowadzone przez różne TFI.

Generali Investments TFI należy do najbardziej renomowanych towarzystw działających na polskim rynku. Potwierdzają to zarówno wyniki finansowe osiągane przez subfundusze przynależne do oferty Generali, jak też fachowe recenzje branżowych czasopism oraz portali.

Kiedy już wybierzemy odpowiednie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, pozostanie nam oczywiście jeszcze wybór konkretnych instrumentów finansowych, czyli funduszy. Rzetelne TFI zawsze informuje zarówno o stopie ryzyka właściwej dla danego funduszu, jak też zalecanym czasie trwania inwestycji a także strukturze portfela inwestycyjnego. W sytuacji, kiedy interesuje nas jak najniższe ryzyko, warto będzie zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na fundusze skarbowe oraz fundusze stabilnego wzrostu. Znakomitym przykładem efektywnego funduszu o niskiej stopie ryzyka jest Generali Korona Obligacje. Fundusz w przeciągu poprzedni 12 miesięcy wypracował zysk na poziomie 4.72%. Na przestrzeni 24 miesięcy stopa zwrotu wyniosła natomiast 6.99%.

Czy warto inwestować w fundusze akcyjne?

Dla przypomnienia: fundusze akcyjne jak sama nazwa wskazuje cechują się wysoką ekspozycją portfela inwestycyjne na akcje spółek giełdowych. Niesie to ze sobą znacznie wyższe ryzyko ale jednocześnie także możliwość osiągnięcia wysokich zysków w skali roku. Przykładowo, Generali Globalnych Akcji Wzrostu w przeciągu ostatnich 12 miesięcy był w stanie wypracować zysk na poziomie niemal 18%.

Należy przy tym pamiętać, że lokowanie kapitału w fundusze akcyjne zawsze wiąże się z ryzykiem, nawet jeżeli dany fundusz w przeszłości uzyskiwał bardzo dobre rezultaty finansowe. Początkującym inwestorom nie poleca się więc lokowanie większości posiadanego kapitału w fundusze akcyjne. Pewnym rozwiązaniem może w tym zakresie dywersyfikacja indywidualnego portfela inwestycyjnego, a więc np. umieszczenie 90% środków w funduszu o niskiej stopie ryzyka a pozostałych 10% w dwóch najlepiej rokujących funduszach akcyjnych.

Przed dokonaniem inwestycji koniecznie należy jednak zapoznać się z dokumentacją danego funduszu. Powinniśmy również zastanowić się nad tym, czy będziemy w stanie zaakceptować okresowe wahania kursu, które są właściwe dla funduszy akcyjnych. Wycofanie kapitału przy pierwszej poważnej obniżce wyceny to zachowanie typowe dla początkujących inwestorów. Postępując w ten sposób niestety przeważnie inwestycja kończy się stratą, ponieważ nie dajemy funduszowi szansy na odrobienie strat. Stąd też oprócz oceny polityki inwestycyjnej samego funduszu warto również szczerze oszacować nasze własne zdolności do akceptacji ryzyka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here